Главная Клиника микрохирургии глаза горловка отзывы

Наш выбор

Методичне забезпечення монтаж та обслуговування засобів і систем автоматизації


остались пупырышки на шее после рестилайна

Навчальна програма підготовки бакалаврів на кафедрі "Прилади точної механіки"

Загальний опис:
 Кваліфікація, що присвоюється:  кваліфікація бакалавра за напрямом 6.051003  “Приладобудування”.

 Рівень кваліфікації:  Базова вища освіта

 Спеціальні вимоги до зарахування:

Згідно з правилами прийому та процедурою конкурсного відбору абітурієнтів: абітурієнти зараховуються на навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) "Бакалавр" спеціальності 8.05100303 “Прилади і системи механотроніки” за наявності сертифікатів незалежного оцінювання з таких предметів: 1) українська мова та література, 2) математика, 3) іноземна мова (англійська).

Інші вимоги відсутні.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного):

Наявність атестату про повну загальну середню освіту.

Вимоги і положення до кваліфікації:
Здача усіх іспитів, заліків, а також комплексного державного іспиту, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за фаховим спрямуванням “Прилади і системи механотроніки”.

Профіль програми:
Напрям підготовки “Приладобудування поєднує поглиблене вивчення дисциплін професійної та практичної підготовки (основи мехатроніки, сенсори в мехатроніці, електро­механічні та оптикомеханічні вузли мехатроніки, розрахунок механічних вузлів мехатронних засобів, комп’ютерне конструювання механічних та електронних пристроїв мехатроніки, проекту­вання механізмів мехатронних засобів, проектування віртуальних мехатронних систем) з вивченням дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки та дисциплін природничо-наукової підготовки (вища математика, фізика, хімія, теоретична механіка, теорія електричних кіл, інформатика).  Це дає можливість готувати фахівців для вирішення цілого ряду актуальних завдань в галузях, що передбачають проектування (конструювання), технологію виготовлення, дослід­ження, випробовування, монтаж та установлення, обслуговування, відновлення та модернізацію мехатронних апаратів широкого призначення. Навчання студентів відбува­ється в навчальних аудиторіях та спеціалізованих лабораторіях. Для викладання дисциплін циклу професійної та практичної підготовки використовуються навчальні матеріали провідних вітчи­зня­них та зарубіжних видавництв і фірм, що працюють у галузі приладобудування та систем меха­тро­ніки. Випускники можуть виконувати практичні роботи та наукові дослідження в таких основних напрямах: розрахунок механічних вузлів мехатронних засобів, електромеханічні та оптикомеханічні вузли мехатроніки, технологія мехатронних засобів, комп’ютерне конструювання механічних та електронних пристроїв мехатроніки, проектування механізмів мехатронних засобів, проектування інтелектуальних та віртуальних мехатронних систем, програмне забезпечення  меха­трон­них засобів, запис і відтворення інформації, мережі інформаційного забезпечення мехатронних систем.

Узагальнений об'єкт діяльності: проектування (конструювання), технологія виготовлення, до­слід­ження, випробовування, монтаж та установлення, обслуговування, відновлення та модер­ні­зація мехатронних апаратів (пристроїв, приладів, комплексів, систем) будь-якого призначення, зокрема з використанням технологій проектування та експлуатації віртуальних приладів і систем.

Бакалавр напряму підготовки “Приладобудування” може залучатися до таких видів економічної діяльності :

 • виробництво апаратури для запису та відтворення звукута зображення;
 • ремонт (спеціалізований) апаратури для запису та звуку та зображення;
 • монтаж та установлення апаратури для запису тавідтворення звуку та зображення;
 • виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для обробки інформації;
 • виробництво контрольно-вимірювальних приладів для промисловості;
 • виробництво медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування;
 • монтаж та установлення медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування;
 • ремонт (спеціалізований) медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування;
 • виробництво контрольно-вимірювальної апаратури;
 • монтаж та установлення контрольно-вимірювальної апаратури;
 • технічне обслуговування та ремонт офісної техніки;
 • технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки;
 • комп’ютерно-орієнтоване проектування засобів різноманітного призначення та виготовлення відповідної конструкторсько-технологічної документації;
 • дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук;
 • неруйнівне контролювання матеріалів та виробів;
 • виготовлення засобів екологічного моніторингу довкілля;
 • професійно-технічна освіта.

Ключові результати навчання:

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти бакалавр напряму підготовки “Приладобудування”

1

2

3

Зміст вироб­ничої функції

Назва типової задачі діяльності

Зміст уміння

Проектування (конструювання) приладів

Розробка конструкції приладів (пристроїв, засобів), їх частин (вузлів, друкованих плат, мікро­блоків) та деталей з прове­денням відповідних розрахунків

Використовуючи нормативно-технічну документаціго щодо вла­стивостей матеріалів, технологічних та економічних показ­ників розробити конструкцію деталі приладу; За заданою принциповою кінематичною схемою, технологіч­ними, еконо­мічними та іншими показниками провести конструкторське проектування вузлів та механізмів приладів. За заданою схемою електричною принциповою, технологічними, еконо­міч­ними та іншими показниками розробити (брати участь у розробці) конструкцію блоку електронної частини приладу, здійснити проектування друкованих та комутаційних плат. Проводити за допомогою ЕОМ розрахунки, пов'язані з розробкою конструкцій деталей, вузлів та блоків приладів

 

Розробка конструкторської доку­ментації

Розробити текстову та графічну документацію на вироби, що сконструйовані. На всіх етапах конструювання та розробки документації використовувати засоби систем автома­тизованого проектування (САПР) та CAD-забезпечення

1

2

3

Технологічне про­ектування прила­дів

Технологічна підготовка вироб­ництва

Використовуючи конструкторську документацію та норма­тивну документацію галузі і підприємства, розрахувати потреби виробництва в матеріалах, комплектуючих, складі та кількості працюючих, технологічному обладнанні.

 

 

Використовуючи конструкторську документацію на виріб та нормативні документи брати участь у розробці технологічного процесу виготовлення деталей, вузлів та механізмів приладів з проведенням простих технічних та техніко-економічних розрахунків

 

Розробка технологічної документації

 

Розробити текстову та графічну документацію на вироби, що сконструйовані. На всіх етапах проектування технологічного процесу використовувати засоби САПР та CAM- забезпечення

Організація та уп­ра­в­ління ви­роб­ництвом приладів

Керівництво окремими ланками ви­робництва деталей, вузлів, електронних блоків та механізмів приладів

3 урахуванням загальних фінансово-економічних та соці­альних чинників та конкретних умов виробництва підтри­мувати організацію роботи окремих ланок виробництва приладів. Оцінювати вплив технічних та організаційних факторів на продуктивність праці та ефективність виробництва. Оцінювати вплив на довкілля техногенних факторів, властивих приладобудівному виробництву

 

Забезпечення використання засобів і методів охорони праці при виробництві приладів

Аналізувати виробничу ситуацію щодо виконання норм і правил безпеки праці, виправляти дії персоналу і режими роботи обладнання у разі порушень таких норм і правил.

Дослідження та ви­­­пробування при­­ладів

Визначення властивостей, пара­ме­трів та ха­рактеристик мате­ріа­лів, деталей, вузлів, електрон­них блоків приладів

Складати плани досліджень та випробувань. Провадити за заданими алгоритмами і за допомогою ЕОМ розрахунки прогнозованих параметрів та характеристик приладів

 

 

Використовувати загальне та спеціальне контрольно-вимірювальне і випробувальне устаткування. Провадити обчислення та вміти обробляти результати експерименту

Інсталювання, ек­с­­плу­атація та об­с­лу­говування при­ладів

Установка та запуск в екс­плуа­та­цію мехатронних апаратів і систем різно­манітного призна­чен­ня (за­пи­­­су, відтворення та обробки ін­фор­мації, конт­рольно-вимірю­валь­них, ме­дичних, офісної та банків­ської техніки, техно­ло­гіч­ного об­ла­д­нання). Контроль функ­ціо­ну­вання, обслуговуваня та ре­монт мехатронних апаратів та систем

Оцінювати місце і особливості функціонування мехатронних систем в технічних, біотехшчних та екологічних комплексах, провадити їх установку та регулювання для досягнення нормальних режимів функціонування. Визначити відхилення від норми функціонування приладів, провадити регулювання та ремонт (керівництво ремонтом) приладів, мехатронних апаратів та систем

Продаж та збут приладів

Технічне забезпечення продажу приладів

Розробляти рекламні матеріали, консультовати споживачів приладів, здійснювати передзбутову експертизу приладів

Виробничо-про­фе­сійне навчання в галузі вироб­ництва, установки та експлуатації приладів

Забезпечення викладання спеці­альних дисциплін (стосовно ви­робництва, інсталяції та екс­плуа­тації мехатронної апаратури різ­но­ма­ніт­ного при­значення) в уста­новах професійно-технічного нав­ча­н­ня та безпосередньо у виробництві

Викладати матеріал за спеціальністю, організовувати теоретичне та практичне навчання груп слухачів курсів підвищення кваліфікації

Професійні профілі випускників з прикладами:

Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу:

 • начальник (інший керівник) і майстер виробничої дільниці (підрозділу) в промисловості;
 • механік;
 • технік-технолог;
 • технік з метрології;
 • технік-конструктор;
 • технічний спеціаліст у галузі електроніки та телекомунікацій;
 • оператор електронно-обчислювальної (комп’ютерної) техніки;
 • оператор радіо- та телекомунікаційного обладнання;
 • оператор медичного обладнання;
 • молодший спеціаліст у галузі освіти;

і може займати первинні посади:

 • майстер виробничої дільниці;
 • майстер контрольний;
 • майстер з ремонту приладів і апаратури;
 • технік-конструктор;
 • технік-технолог;
 • технік з метрології;
 • оператор електронно-обчислювальних машин;
 • технік з звукозапису;
 • оператор медичного обладнання;
 • вихователь професійно-технічного навчального закладу.

Доступ до подальшого навчання:

Відбір бакалаврів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст”/ “Магістр” освітнього рівня “Повна вища освіта” проводиться згідно із загальними правилами прийому до вищих навчальних закладів, які затверджуються міністерством освіти України.

ОКР спеціаліст дає змогу отримати повну вищу освіту за спеціальністю "Прилади і системи механотроніки” та здобути кваліфікацію професіонала інженера-конструктора в галузях механіки та електроніки (мехатроніки).

ОКР “магістр” дає змогу отримати повну вищу освіту за спеціальністю “Прилади і системи механотроніки” та здобути кваліфікацію професіонала наукового співробітника в галузях механіки та електроніки (мехатроніки).

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:

Згідно з “Положенням про організацію контролю та якості підготовки фахівців” викладеному у Збірнику нормативних документів НУ “Львівська політехніка” / за ред. проф. Ю.Я. Бобала. - Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка” , 2009. - С. 226-233.

Вимоги до випуску (закінчення навчання) (навчального закладу):

Оскільки бакалаври напряму “Приладобудування” спеціалізуються на створенні засобів мехатроніки, то бакалаврська кваліфікаційна робота спрямована на перевірку вмінь з таких навчальних дисциплін:

 • Розрахунок механічних вузлів мехатронних засобів
 • Комп’ютерне конструювання механічних пристроїв мехатроніки
 • Комп’ютерне конструювання електронних пристроїв мехатроніки
 • Електромеханічні та оптикомеханічні вузли мехатроніки
 • Основи проектування механізмів мехатронних засобів
 • Мікропроцесорні засоби мехатронікиОснови електронної схемотехніки
 • Технологія мехатронних засобів
 • Проектування віртуальних мехатронних систем
 • Запис і відтворення інформаціїСенсори в мехатроніці
 • Перетворювальні пристрої мехатроніки
 • Мережі інформаційного забезпечення мехатронних систем
 • Основи керування мехатронними системами

Бакалаврська кваліфікаційна робота виконується у відповідності до вимог, викладених у рекомендаційному листі № 1/2009 НМР НУ "Львівська політехніка" (Методичні рекомендації щодо обсягів та змісту кваліфікаційної роботи бакалавра).

 Форма навчання (денна (повна), заочна, вечірня (часткова)):

 • Денна форма (в тому числі за держбюджетні кошти).
 • Заочна форма (в тому числі за держбюджетні кошти).
 • Екстернатна форма (виключно за комерційні кошти).

Директор програми:
Доктор технічних наук, професор Івахів Орест Васильович

Источник: http://old.lp.edu.ua/index.php?id=4948


Популярная запись

грыжа позвоночника картинки
Ожога конъюнктивы и роговицы 2 cntgtyb..
Читать дальше
Квадротерапия эрозивного гастрита